Saturday, April 07, 2018

Mapplethorpe


Under Mapplethorpe's eyes. Gladstone Gallery, New York, New York. 
April 7, 2018.

No comments: